بنلم خدا

سلام و احترام خدمت عزیزان گرامی امروزه با توجه به خشکی و کمبود اب در مزارع میتوان ازروش هایی استفاده کرد تا بتوان با انها اب در دسترس گیاه را فراهم اورد .نفوذ پذیری در خاک عامل مهمی برای رشد گیاه در خاک است . امروز با تاثیر بقایای گیاهی در نفوذپذیری بیشتر اشنا میشویم .

 


مقدمه : 

محدوديت منابع آبي و بهره برداري پايدار از آن، نشان دهنده اهميت روز افزون مديريت منابع آب در حوزه هاي آبخيز است. وجود يا نبود پوشش گياهي مناسب و همچنين ويژگي هاي متفاوت خاک بر روي ميزان نفوذپذيري و توليد رواناب سطحي موثر است که نتيجه آن کاهش هدر رفت آب و يا ايجاد سيلاب هاي مخرب خواهد بود .

خاك مهمترین عامل تولید محصولات کشاورزي است. عملیات خاكورزي با تأثیر بر ویژگیهاي خاك بر عملکرد محصول مؤثر است. روشهاي شخم، نفوذ آب به خاك را تغییرمیدهند. افزودن بقایا به خاك، سبب بهبود نفوذ آب به خاك میشود برداشت محصولات کشاورزی از خاک، حجم عظیمی از مواد گیاهی، منبع انرژی و مواد غذایی به ویژه مواد آلی خاک به تدریج دچار نقصان شده و مقاومت خاک در برابر فرسایش آبی و بادی کاهش می یابد. یکی از راه های ممکن، ارزان و قابل اجرا برای افزایش مواد آلی در اراضی کشاورزی، برگرداندن بقایای محصولات زراعی به خاک است.

چراي بي رويه عامل اصلي تراکم خاک و کاهش نفوذپذيري در مراتع بود. و افزايش بقاياي گياهي مي تواند در کاهش تراکم خاک و درنتيجه بهبود خصوصيات هيدروليکي خاک موثر باشد.

 

نفوذ پذیری خاک ها در ایران :

در ایران به علت رعایت نکردن تناوب، انجام کشتهاي متراکم تک محصولی، عدم مدیریت صحیح ماده آلی و خاك ورزي شدید در هنگام کاشت محصول، بیشتر خاكهاي کشاورزي احتمالاً فاقد ساختمان مناسب و دچار نوعی فشردگی است  عدم مدیریت صحیح ماده آلی و خاكورزي شدید، سبب فشردگی خاكهاي کشاورزي ایران شده است.

در بیشـــتر منـــاطق ایـــران، بقایـــاي گنـــدم پـــس از برداشت محصول سـو زانده شـده و یـا از مزرعـه خـارج میشوند که این اقدام اغلب به علت از دست رفتن مـاده آلـی و مـواد مغـذي خـاك، کـاهش فعالیـت میکروبـی خــاك و انتشــار دياکســید کــربن، مــورد انتقــاد مــی باشـد
یکـی از مزایـاي حفـظ بقایـا در کرتهـا کــاهش در تغییرپذیري فضایی رطوبت و مقاومت مکـانیکی خـاك بـود. 
 
تاثیر بقایای گیاهی در خاک :
 
کاهش مواد آلی باعث بروز عوارضی از قبیل کاهش پایداری خاکدانه ها، سله بستن، سفت شدن لایه های خاک و کاهش نفوذپذیری خاک شده که حاصل آن فراهم شدن بستری نامناسب برای جوانه زدن و ایجاد مشکل در نفوذ ریشه، هوا و آب به داخل خاک خواهد بود.
 
به دلیل عدم آگاهی از اثرات مفید این مواد بر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک از برگشت مقدار قابل توجهی مواد الی به خاک ممانعت به عمل آورده و درنهایت باعث کاهش حاصلخیزی خاک می شوند.
 
 ریشه، ساقه و برگ بقایای گیاهی حاوی مواد غذایی مورد نیاز گیاهان است، بنابراین برگشت مجدد کاه و کلش به خاک، حاصلخیزی خاک را بهبود می بخشد بعضی از موجودات ذره بینی خاک از مواد آلی تغذیه می کنند و بر این اساس وجود بقایای گیاهی در خاک موجب فعالیت و تحرک موجودات ذره بینی شده و با تولید هوموس و رهاسازی عناصر غذایی، خواص فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک بهبود می یابد. 
 
كاه و كلش گندم پس از پوسيدن در خاک سبب كاهش اثرات سوء كودهای شيميايی می شود 
پوسيدن كاه و كلش در خاک موجب افزايش ماده آلي خاک شده و اين ماده آلی سبب جذب بهتر عناصر غذايي توسط گیاهان مي شود و درنهايت كارآيی مصرف كودهاي شيميايی توسط گیاهان افزايش مي یابد. پوسيدن كاه و كلش گندم و افزايش مواد آلي خاک موجب بالا رفتن راندمان مصرف آب و درنهايت باعث كاهش دفعات آبیاری و هدر رفتن آب نمی شود.
 
 

در صورتی که خاک کشاورزی نفوذ پذیری خوبی نداشته باشد با دو مشکل عمده مواجه خواهیم شد:

  1. توقف رشد ریشه گیاه و یا کندی رشد ریشه
  2. احتمال بروز بیماری های ریشه ای با منشاء باکتری یا قارچها

در مقابل اگر خاک بیش از حد نفوذ پذیر باشد شاهد مشکلات زیر خواهیم بود:

  1. تشنه شدن گیاه
  2. عدم جذب مواد غذایی توسط ریشه

علائم نفوذ پذیری کم در خاک :

  • حتی با آبیاری زیاد علائم تشنگی در گیاه مشاهده می شود.
  • آب به مدت طولانی روی سطح خاک باقی می ماند.
  • رشد سبزینه ای و میزان محصول کاهش می یابد.
  • کیفیت محصول کاهش می یابد.
  • بیماری های ریشه مانند گموز بیشتر می شود.
  • زردی یکنواخت و بروز کمبود آهن

حتی اگر آب و خاک شور نباشد به دلیل عدم آبشویی و نفوذ هوا به اعماق خاک شاهد بروز علائم شوری خواهید شد

 

ویژگی یک خاک خوب : 

یک خاک خوب خاکی است که بعد از آبیاری حدود ۱ ساعت آب را نگه داشته و به تدریج آب پایین برود در صورتی که آب خیلی سریع پایین می رود باید بدانیم که بافت خاک ما بیش از حد سبک است و در صورتی که آب خیلی دیر پایین می رود باید بدانیم که بافت خاک بیش از حد سفت است .

نتیجه گیری :

پوسيدن كاه و كلش گندم عاملی برای افزايش مواد آلی خاک و بيشتر شدن تحمل گیاهان زراعی نسبت به خشكی، گرما و سرما می شود. 
 افزايش مواد آلي موجب نفوذ و گردش بهتر هوا و آب در خاک شده و شرايط مساعدی برای رشد و فعاليت ريشه گیاهان زراعی و موجودات مفيد فراهم می شود.
 
مخلوط شدن كاه و كلش با خاک و افزايش مواد آلي موجب استحكام ذرات خاک در برابر روان آبها شده و در نهايت سبب كاهش شدت فرسايش خاک در اثر روان آب و بادها می شود. اهمیت مواد آلی و اثر مثبت آن روی خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک به اثبات رسیده است، گیاه از طریق ریشه مواد آلی معدنی شده را از خاک جذب و آن را صرف رشد و نمو خود می کند و پس از برداشت محصول، بقایای آن مورد تجزیه و تخریب قرار گرفته و عناصر آن به خاک برمی گردد .
 
 
استفاده درست از یقایای گیاهی سبب بهبود شرایط نفوذپذیری میشود . و نیز به بهبود عمکرد خاک کمک میکند. 

منابع :

- نشریه اب و خاک /نفوذپذيري خاک و عوامل موثر بر آن در کاربري هاي مختلف در حوزه آبخيز تهم چاي، زنجان/واعظي عليرضا*, عباسي محمد, حيدري جلال

1395

 

- اثر روشهاي خاكورزي و مدیریت بقایاي گیاهی بر هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاك در تناوب گندم- ذرت /نشریه پژوهشهاي حفاظت آب و خاك   ، عبدالمجید ثامنی   سیدعلی اکبر موسوي  جهانبخش میرزاوند ،  صادق افضلی نیاو نجفعلی کریمیان /1394

 

- اثر مدیریت طولانی مدت بقایا، خاكورزي و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت (.L mays Zea(//و ویژگی هاي خاك/علیرضا صفاهانی لنگرودي تینا دادگر رضا پاسندي مریم علویانمجله علوم زراعی ایران//1395

 

 - https://pesterafsanjan.com/

  - www.isna.ir