بنام خداوند بخشنده مهربان

سلام خدمت دوستان محترم ، امروز مطالب اموزشی در خصوص پاپایا را بهتون معرفی میکنیم.

 

با مطالب همراه باشید تا با این نکات بیشتر اشنا شوید : 

 

 1- در طی دورهایی که حداقل میزان بارندگی ماهیانه زیر 133 میلی متر میباشد، در شرایط تولید تجاری آبیاری ضروری است .

2- آبیاری کافی در پاپایا موجب رشد سریع میوه و عملکرد خوب محصول میشود.

3-به دلیل کم عمق بودن ریشه، گیاهان پاپایا نسبت به زهکشی نامطلوب خاک حساس هستند. در خاکهای با زهکشی خوب در مراحل اولیه رشد، آبیاری با فواصل کمتر باعث استقرار بهتر و رشد بیشتر گیاه میشود.

4- آبیاری برای این گیاه در مراحل قبل از میوهدهی هر 7-13 روز یکبار باید انجام شود و در مراحل میوه دهی هر 15 روز یکبار صورت میگیرد.

5-بهترین سیستم آبیاری قطره ای میباشد، چون از تماس مستقیم با ساقه جلوگیری شده و از پوسیدگی طوقه جلوگیری میشود. گیاهان جوان به علت رشد رویشی زیاد به آبیاری بیشتری نیاز دارند

 6- علفهای هرز با گیاه پاپایا برای جذب نور و عناصر غذایی رقابت میکنند. کنترل علفهای هرز به طور منظم برای سالم سازی باغ باید انجام شود. مالچ دهی عموما برای کنترل علفهای هرز پاپایا کاربردی میباشد.

7-مالچ دهی باعث تولید گیاهانی با ساقه ضخیم تر، بهبود گلدهی اولیه، افزایش میوه نشینی، عملکرد و میانگین وزن میوه میشود. واکنش گیاه به مالچ دهی احتمالا به علت کاهش دمای خاک، حفظ رطوبت خاک، بهبود شرایط برای مایکوریزا و کاهش جمعیت نماتد میباشد  

 

8- تنش غذایی خربزه درختی رشد سریعی داشته و محصول زیادی تولید میکند، بنابراین برای تولید در سطح تجاری عموما به کاربرد کود به ویژه نیتروژن نیاز دارد تا کیفیت و کمیت محصول افزایش یابد  

 9- تنش دمایی تحت شرایط تجاری، خربزه درختی نیاز آب و هوای مشخصی برای رشد و تولید میوه دارد.

10- خربزه درختی به دمای بالا در تمام طول سال نیاز دارد و قرارگرفتن آن در معرض دمای صفر درجه سانتیگراد حتی در مدت کم باعث آسیب به آن میشود و طولانی شدن سرما در نهایت منجر به مرگ گیاه میگردد   .

11- دمای زیر 12 تا 14 درجه سانتیگراد به شدت بلوغ میوه را به تأخیر انداخته و عملکرد نهایی محصول را تحت تأثیر قرار میدهد. محدوده دمایی 22 تا 21 درجه سانتیگراد برای رشد آن مناسب است، همچنین درجه حرارت بالا به همراه خشکی بر میوه نشینی میوه اثر نامطلوب میگذارد   

12- تنش آبی گیاه :

خربزه درختی جز گیاهان نسبتا مقاوم به خشکی طبقه بندی میشود، با اینحال خشکی بر رشد، میوه نشینی، اندازه میوه و کیفیت آن اثر منفی میگذارد .)کمبود آب از رشد گیاه ممانعت کرده، برگها ریزش کرده و میزان فتوسنتز به شدت کاهش مییابد. گیاه از طریق افزایش میزان محلولهای معدنی مانند سدیم، پتاسیم و کلر در برگها و برقراری تعادل اسمزی نسبت به تنش و از دست دادن آب بافت خود مقاومت مینماید  .

 13-گیاه خربزه درختی نسبت به غرقابی خاک حساس بوده و گیاهان غرقاب شده، پس از بسته شدن روزنه ها و ریزش برگهای خود میمیرند.

 برداشت : 

14-تولید میوه در بسیاری از مناطق در سرتا سر سال اتفاق میافتد. زمان کشت گیاه میتواند اثر زیادی بر نمو گیاه، زمان برداشت و عملکرد کل داشته باشد 

15- میوه بین 7 تا 9 ماه شروع به رسیدن میکند و برای رسیدن کامل 2 ماه زمان لازم دارد. با توجه به نوع واریته، میوه به تنک نیاز دارد، برای مثال Solo Sunrise ممکن است بیش از 5 میوه در هر گره بدهد که به صورت دستی به 2 میوه کاهش مییابد  .

16- برداشت تجاری و بسته بندی در پاپایا دستی صورت میگیرد.  

17-در ماههای خنک تر، میوه ها تحت شرایط کنترل شده با اتیلن در دمای 29 تا 32 درجه سانتی گراد و رطوبت 15 تا 93 درصد میرسند

خربـزه از مهـم تریـن محصولات کشـاورزی در مناطـق گـرم اسـتوایی و نیمـه اسـتوایی بـه شـمار مـی آیـد و بـه طـور گسـترده ای در کشـورهای معتـدل نیـز کشــت مــی شــود.

18- بیــش از 30 رقــم خربــزۀ شــناخته شــده در مناطــق مختلــف کشـور ماننـد خراسـان، فـارس، اصفهـان، سـمنان، آذربایجـان و... کاشـت مـی شـود کـه برخـی از آنهـا بیـش تریـن سـطح زیرکشـت را در منطقـۀ خـود، در مقایسـه بـا سـایر ارقـام محلـی، دارنـد.   

 

منبع:

نشریه فنی پاپایا (خربزه درختی) /نویسندگان: بابک مدنی مریم بروجردنیا اعضای هیأت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری تابستان  1397