*بنام خداوند بخشنده مهربان *

 

چرا کشاورزی دقیق ؟

با سلام و احترام خدمت همراهان گرامی .

شاید براتون جای سوال باشه که چجوری باید از محصولات کشاورزی و اراضی زراعی بالاترین عملکرد را انتظار داشت. 

چجوری میشه که در اراضی کوچیک هم بهروی خیل خوبی را شاهد بود؟

آیا میشه تا کشاورزی را به بهترین تحو مدیریت کرد؟ پاسخ به این سوالات را باید با کمک مطالعه این مطالب بدست بیاید . پس با باما باشین. 

 

کشاورزی دقیق قبل از کاشت وارد عمل میشود و با استفاده از فنآوری اطلاعات ، مزرعه را به واحدهای کوچکتر تقسیم بندی کرده و سپس به تعیین خصوصیات هر واحد می پردازد که این اطلاعات مربوط به شرایط خاک و اقلیم و نوع بذر،کودها و آفت کشهای یک محصول خاص در یک منطقه مشخص و به صورت یکجا و دسته بندی شده به کشاورز آموزش داده میشود. در نتیجه تولید کننده ها قادر خواهند بود نهاده ها را در محل دقیق اعمال کرده و در نهایت از بیماری و تلفات بکاهند. پیروی از فرایند کامل )جمع آوری داده ها ، تجزیه تحلیل داده ها و پیاده کردن آنها ( در ناحیه ای کوچک از مزرعه مفهومی است که کشاورزی دقیق درباره آن صحبت میکند.  بر این اساس اطلاعات مورد نیاز کشاورزان افزایش یافته و اقتصاد بواسطه افزایش کارایی نهاده های کشاورزی بهبود می یابد و همچنین با تغییر در میزان مصرف نهاده ها برای تولید محصول بیشتر، در مکان هایی که احساس نیاز باشد، محیط زیست را حفظ مینماید.

* ارکان کشاورزی دقیق :

1 -در اختیار داشتن داده ها و اطلاعات در بازه زمانی و مکانی مناسب.

2 -تفسیر و تحلیل داده ها و اطلاعات برای حمایت از مجموعه ای از تصمیمات مدیریتی

3 -بکارگیری و اجزاء مدیریت در یک مقیاس زمانی و مکانی مناسب

 

*اهداف کشاورزی دقیق :


1 -افزایش بهره وری محصول و در نتیجه تولید بیشتر مواد غذایی با توجه به افزایش جمعیت.

2 –بهینه سازی کیفیت براساس جمعآ وری داده های کیفی.

3 –بهینه سازی مصرف منابع محدود از قبیل آب، بذر، کود و... با توجه به نوع خاک از نظر بافت، ساختار و حاصل خیزی و موقعیت توپوگرافی.

4 -بهبود عملکرد مدیریت مزرعه

5-کاهش ریسک از طریق اجرا نمودن اصول صحیح مدیریت ریسک.

6 -کاهش ضایعات کشاورزی

 

# نتیجه گیری :

کشاورزی دقیق نگرشی جدید در مدیریت مزرعه می باشد که با بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اعمال مدیریت متغیر و مناسب با هر قسمت مزرعه را باتوجه به تغییر پذیری های زمانی و مکانی موجود در مزارع، فراهم می آورد. کشاورزی دقیق در راستای اهداف اقتصادی و زیست محیطی منجر به سود دهی، کاهش هزینه ها و ضایعات کشاورزی، کاهش آلودگی زیست محیطی و فرسایش خاک و اجرای مدیریت اثربخش در مزارع می گردد. لذا دستیابی به اهداف مذکور مستلزم وجود زیر ساخت های اقتصادی، فنی، اجتماعی و ... می باشد و به موازات آن، وجود کشاورزانی آموزش دیده و دارای تبحر در بکارگیری فناوری های کشاورزی دقیق و اطلاعات حاصله از آن ها به منظور اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح بسیار حائز اهمیت می باشد.

* راهکارهای اجرای کشاورزی دقیق :

  پيشنهاد ميشود كه براي كاربرد اين تكنولوژي ها در ابتدا به ايجاد زيرساخت هاي آموزشي براي كارشناسان كشاورزي و كشاورزان توجه شود كه براي شروع ميتوان به اجراي دوره هاي آموزشي در جهت معرفي عملي اين تكنولوژي ها اشاره نمود. به طوري كه در كلاس هاي آموزشي علاوه بر آموزش در جهت آشنايي با اين تكنولوژي ها، نحوه عملكرد اين تكنولوژي ها عملاً آموزش داده شود. پس از ايجاد زمينه هاي آموزشي بايستي زمينه هاي اقتصادي براي اجرا وجود داشته باشد كه از آن جمله ميتوان وام هايي به كشاورزان براي تهيه تجهيزات ارايه نمود.

* منابع :

*بررسی استفاده از فنآوری های پیشرفته در بهبود عملکرد کشاورزی)کشاورزی دقیق ( مریم قره بیگلو.آزیتا زند.سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست.)1395.ص211


* http://e-agriculture.blogfa.com/


*بررسي مناسب بودن استفاده از فناوري كشاورزي دقيق در استان فارس از ديدگاه كارشناسان كشاورزي. مرضيه بردبار. سيد محمود حسيني. مجله پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي، سال سوم، شماره 2 ،تابستان 1389