آموزش MATLAB

2

GIS

NDVI animation

انیمیشن های آموزشی

3

سنجش از دور (RS)

4

داده ها در مقیاس منطقه ای و جهانی