فرمان های ذیل را در خط فرمان اجرا کنید و نتیجه را مشاهده نمایید.

 

earth = imread('landOcean.jpg');

image(earth) % display Earth image

axis image

earth 1

استفاده از تصویر خشکی ها و اقیانوس ها و ترسیم آن در محیط MATLAB

 

ما را در تلگرام دنبال نمایید

کانال برنامه نویسی و فناوری های نوین در علوم محیطی: https://t.me/ZSMATLAB

ارتباط با ادمين كانال: @zimascience